Dane firmy

Mercury Engineering Polska Spółka z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000014793

NIP: 521-30-62-714
REGON: 016213232
Kapitał zakładowy: 19.851.000 PLN